Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Akaid Dersimiz

İlmihal - Fıkıh - Akaid - İtâat icinde Akaid Dersimiz konusu , değerli kardeşlerim! inş AKAİD DERSİMİZE başlıyoruz.ben yazı dizisi şeklinde inş , İMANDAN başlayıp, sona doğru tüm İTİKADİ konuları zikredeceğim inş . bu yazı dizisi en meşhur akaid alimlerinden ÖMER NESEFİ ...

 1. #1
  Status : Mütefekkir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Mesajlar: 2.008
  Mütefekkir yakında ünlü olacak Mütefekkir yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0

  <<akaid Dersi>>  değerli kardeşlerim! inş AKAİD DERSİMİZE başlıyoruz.ben yazı dizisi şeklinde inş, İMANDAN başlayıp, sona doğru tüm İTİKADİ konuları zikredeceğim inş.

  bu yazı dizisi en meşhur akaid alimlerinden ÖMER NESEFİ (maturudi) 'ye ait olup, konular hem MATURUDİ ve hemde EŞ'ARİLERE göre zikredilecektir.bunun yanında ehli bid'at olan fırkaların görüşleride zikredilecektir

  AKAİD-İ ÖMER NESEFİ, EL EZHER ŞERİAT FAKULTESİNDE , ders olarak okutulmaktadır.

  kısaca ÖMER NESEFİ hakkında bilgi verdikten sonra DERSİMİZE BAŞLIYALIM İNŞALLAH.

  bu MÜKEMMEL ve harika ESER; anlatım bakımından sade ve anlaşılır bir yapıya sahiptirki anlaşılmayan bir nokta olursa inş o hususta yardımcı oluruz

  bismillah


  not;kardeşlerim yorum yapabilirsiniz, ancak başka yerlerden öyle alıntı yapıp aynı şeyleri zikredip konunun akışını bozmayalım inşrabbimden dileğim bu çalışmanın hayra ve faydalanmaya vesile olur
  Konu Mütefekkir tarafından (08-09-2008 Saat 23:36 ) değiştirilmiştir.
  .
  Dil'im Eleştirdi,Kalbim sus dedi.
  Kalb'im Eleştirdi Dil'im sus dedi
  Bilmem ki Mütefekkir;
  Nasıl edeceğiz ,İkisini Bir.
  .

 2. #2
  Status : Mütefekkir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Mesajlar: 2.008
  Mütefekkir yakında ünlü olacak Mütefekkir yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0

  Ömer Nesefî

  Akaid'de, İmam Mâtürîdî'nin yolunu takip edenlerin en meşhurlarından birisi, İbnü Muham-med Ebu Haf.s Ncemüddin Ömer En-Nesefî'dir. Ömer Nesefî, Hicrî 461 tarihinde Nessfde doğmuş, 537 tarihimle Somerkant'da vefat etmiştir.

  Ömer Nesefî, çok meşhur bir Hanefi fakîhidir. Tefsir, Hadis, Kelâm, Fıkıh» Usulü Fıkıh, Belagat ve Tarih ilimîerinds büyük bir ihtisası vardı. Fı*kıh ilmini Ebıı'l Yiter Muhammed Pezdevî'den oku*muştur. Malûmatının çokluğundan ve ilminin her tarafa yayılmacından dolayı, Ömer Nesefî'ye, Müftü-s sakaleyn» (İns ve Cİnnin müftisi) unva*nı verilmiştir.

  Rivayete göre, yüze yakın eseri vardır. Eser-Urinden bazıları şunlardır: «Et-Tcysîr fi't-Tcfsir», «ICI-Miımzîiınc»; hadise ve fıkıha dairdir. «Kitabü'l-McvAkît», «Tılbctü't-Talo.bc»; fıkıh ıstılahlarına dairdir. «Tarih-u Buhara», «Kitabu'1-Kand fî ule-nıâi .Sctnerknnd» ve yirmi ciltlik «El-îş'âr bi'l-Muhtari mine'l-Eş'âr».

  Eserlerinin en meşhurlanndan birisi de «Aka-!d» risalesidir. Bu eser, İslâm kültür müesseselerinin müstesna bir metni olmuştur. Osmanlı med*reselerinde ve İslâm âleminin muhtelif yerlerinde d rs kitabı olarak okutulmuş, gerçek bir İslâm kla*siğidir. Halen El-Ezher üniversitesinde «Ilmü Ke*lâm» kitabı olarak okutulmaktadır.

  incelememizin esasım, Ömer Nesefi'nin bu «Akaid» risalesi teşkil etmektedir. Risale, yeni bir tertibe konulmuş, Nesefî'nin risalesinden alınan kısımlar «italik» harflerle yazılarak diğer şerh ve İzahlardan ayrılmıştır. Teftazânî'nin şerhinden de kısmen istifade edilmekle beraber, çoğu şerh ve izahlar, İslâm kültürünün diğer muteber kaynak*larına müracaat edilerek yeniden yapılmıştır
  .
  Dil'im Eleştirdi,Kalbim sus dedi.
  Kalb'im Eleştirdi Dil'im sus dedi
  Bilmem ki Mütefekkir;
  Nasıl edeceğiz ,İkisini Bir.
  .

 3. #3
  Status : Mütefekkir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Mesajlar: 2.008
  Mütefekkir yakında ünlü olacak Mütefekkir yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0

  1. İMAN NEDİR???

  «îman; Allah indinden gelen şeyleri kalp ile tasdik ve dil ile ik*rardır.


  İman, lügatta; «mutlak tasdik» mânâsmdadır. Habercinin haberine, veya hüküm verenin hükmü*ne, yani herhangi bir şeye hiç tereddüt etmeden, içten ve kssin olarak inanmak, onun doğru oldu*ğunu kabul etmektir.

  İslâm ıstılahında ise iman; Allah'a, Hz. Mu-lıammed (S.A.V.)in Allah'ın kulu ve resulü oldu*ğuna, ve Onun, Allahü Teâlâ'dan alıp insanlara bildirdiği, kat'î delillerle bilinen şeylerin gerçek olduğuna yürekten vs kesin olarak inanmak, bun*ların hak ve gerçek olduklarını kalp ile kabul ve tasdik etmektir.

  Her iki tariften de anlaşılacağı üzere, «ma'ri-fet», yani bir şeyi sadece bilmek, iman için kâfi değildir. Bilgi ils yetinmeyerek, onu kalben tas*dik etmek şarttır. Çünkü, «bilmek», herhangi bir şeyin, fert tarafından fiil haline getirilmeksizin, kişinin kalbinde bir anda belirivermesidir. Mese*lâ; aya bakar bakmaz, onun ay olduğunu billver-nıek; peygamberin mu'cizesini görünce o anda kalpte onun peygamberliğinin bilgisinin beliriver-mesi böyledir. «Tasdik» İse bir şeyi tercih edip yapmak neticesinde meydana gelir. İnanılması ge-rsken şeylere kesin olarak inanmak, onları İtiraf etmek, kabul etmek ve tam bir teslimiyetle bağ*lanmaktan ibarettir.

  Bu -izahlardan anlaşılacağı üzere, «bilmek» ile «tasdik» arasında umumilik ve hususilik mü*nasebeti, vardır. Ma'rifet, tasdik'e nazaran daha şümullü ve daha gensldir. Tasdik ise daha özel-dir. Zira nice kâfirler vardır ki, Peygamberimizin doğruluğunu bildikleri halde mü'min sayılmazlar çünkü kalplerinde tasdik yoktur. Tasdik olmayın*ca itmi'nan olmaz; o da olmayınca insan mü'min sayılmaz. Bu ifadeleri, Kur'an-ı Kerim'in âyetleri de te'yit etmektedir:

  «Kendilerine kitap verdiklerimiz, o peygamberi, öz oğullan gibi tanırlar. Öyle İken içlerinden bir gü*ruh, kendileri bilip durdukları halde, yine mutlaka hakkı gizlerler.»[39]

  «Vaktâ ki, âyetlerimiz böyle parlak olarak onla-geldi: 'Bu, apaçık bir büyüdür' dediler. Vicdanları da bunlara tam bir kanaat hasıl ettiği halde, zulüm ve kibir ile yine bunları inkâr ettiler. Fesatçıların enca*mı, bak nice oldu.»[40]

  îmanın lügat vs ıstılah mânâlarım dikkatle incelersek, aralarında, «tasdik» bakımından bir farkın olmadığını görürüz. Fakat, kapsadığı mev*zular ve imanın hakikati bakımından, aralarında genellik ve özellik farkı vardır. Meselâ; «Küfür ve zulüm iyidir» diye bir hüküm verilse ve bunu din*leyen bir kimse tasdik etss; dilcilere göre bu şa*hıs, küfür ve zulmün iyiliğine iman etmiş olur. Istılahta ise bu sözler, küfürdür. Çünkü, İslâm ıs*tılahına göre iman; Resulü Ekrem'in, Allahü Teâ-lâ'dan getirdiği kat'î olarak bilinen şeyleri tasdik etmektir. [41]


  DİPNOT;
  [39] El-Bakara Sûresi, âyet. 146.
  [40] En-Neml Sûresi, âyet. 13-14.
  [41] Ömer Nesefi, İslam İnancının Temelleri Akaid, Bayrak Yayınları: 55-60.


  devam edecek
  Konu Mütefekkir tarafından (08-08-2008 Saat 11:59 ) değiştirilmiştir.
  .
  Dil'im Eleştirdi,Kalbim sus dedi.
  Kalb'im Eleştirdi Dil'im sus dedi
  Bilmem ki Mütefekkir;
  Nasıl edeceğiz ,İkisini Bir.
  .

 4. #4
  Emektar
  Status : Gül isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Bulunduğu yer: Yokluk Aleminden
  Mesajlar: 2.373
  Gül seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0

  Maş kardeşim.

  Herzamanki gibi yine güncel konulara sayfa açmışsınız.Zevkle takip edeceğim.

  Kaleminize kuvvet

  Selametle

 5. #5
  Status : Mütefekkir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Mesajlar: 2.008
  Mütefekkir yakında ünlü olacak Mütefekkir yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0


  maş senden yine takiptesin GÜL kardeşim

  seni takdir ve tebrik ediyorum

  razı olsun.
  .
  Dil'im Eleştirdi,Kalbim sus dedi.
  Kalb'im Eleştirdi Dil'im sus dedi
  Bilmem ki Mütefekkir;
  Nasıl edeceğiz ,İkisini Bir.
  .

 6. #6
  Status : Senanur isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Bulunduğu yer: İSTANBUL
  Mesajlar: 549
  Senanur seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0

  [sıze="2"]maşa ,subhan Ne Güzel Bir Konu Bizleride Bilgilendirdiğin Için Mevlam Razı Olsundevamını Kaçırmıyacağım .inşa.[/sıze]

 7. #7
  Status : Mütefekkir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Mesajlar: 2.008
  Mütefekkir yakında ünlü olacak Mütefekkir yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0


  inş kardeşim.hep beraber takip edelim inş.

  senden razı olsun.
  .
  Dil'im Eleştirdi,Kalbim sus dedi.
  Kalb'im Eleştirdi Dil'im sus dedi
  Bilmem ki Mütefekkir;
  Nasıl edeceğiz ,İkisini Bir.
  .

 8. #8
  Status : Mütefekkir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Mesajlar: 2.008
  Mütefekkir yakında ünlü olacak Mütefekkir yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0

  2.İMANIN ÇEŞİTLERİ
  İslâm âlimlerim göre iman, «icmali» vo «taf*sili» olmak üzere iki kısma ayrılır.
  İcmali İman
  İnanılması gereken şeylerin tümüne birden ve kısaca inanmaya «icmali İman» denir. Bu da «Kelime-i Tevhid» de ifadesini bulmaktadır. «Al-lalı (C.C.) tan başka ilâh olmadığına ve Ilazrcti Muhammcd (S.A.V.)iu Allah'ın Resulü okluğuna» tam bir teslimiyetle inanmaktan ibarettir. Nite*kim, İslâm'a yeni girmek isteğinde bulunan kim*seye, Peygamberimizin zamanından günümüze ka*dar, İslâm dini böyle telkin edilmiştir. Zaten, İs*lâm Dini'nde, mü'min sayılabilmsk için bankaca bir merasim de yoktur.

  Tafsili İman
  İnanılması lâzım gelen şeylerin hepsine, çok açık ve tafsilâtlı bir şekilde inanmaya, «Taİsifî İman» adı verilir. İmanın geniş şekli olan tafsili iman, üç dereceye ayrılır:
  Birinci Mertebe :
  Hasreti Allah'a, Resulüne, bir de ahiret gü*nüne iman etmektir. Burada icmali imana, «ahi-t iman» da eklenmiş olduğu için, ondan daha olmaktadır.
  İkinci Mertebe:
  «Amentü» de ifadesini bulan; «Allah'a, meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahi ret gü*nüne, Kadere, yani hayır ve şenin Allah'tan ol*duğuna, Öldükten sonra tekrar diriltilip Mahşere gönderilmeye» iman etmek ve beraberinde «Kelime-i Şahadet getirmekten ibarettir. Bu, birinci mertebeye nazaran daha mufassaldır. Bunlara «İmanın Şartlan» adı verilir. Peygamber Efendi*miz de, «İman nedir?» sualine, bu şekilde cevap vermiştir.[44]
  Üçüncü Mertebe :
  Kur'an-ı Kerim ve Hadis-î Şeriflerle, Resulü Ekrem Efendimizin Aliah'dan alıp tebliğ ettijn tevatürle sabit olan şeylerin hepsine, ayrı ayrı, Allah ve Resulünün istediği tarzda ve genişçe iman etmektir. Meselâ; namaz, oruç, zekât, hac, benzeri diğer emir ve yasaklan, helâli ,haramı; dinimizde ne varsa hepsini teferruatlı bir şekilde bilmek Ve tasdik etmektir. İmanın en geniş şekli budur. Bu tarz inanan bir kimse, Allah'ın çok sev*diği bir kuldur.


  dipnot;
  [44] Buharl, 2/37; Müslim, J/l; Ebu Davıtd, 39/15: Tirmizi 38/4; Nesât 5/1; İbnü Aİace. Mukaddime. /9; Mümed. J/27.
  .
  Dil'im Eleştirdi,Kalbim sus dedi.
  Kalb'im Eleştirdi Dil'im sus dedi
  Bilmem ki Mütefekkir;
  Nasıl edeceğiz ,İkisini Bir.
  .

 9. #9
  Emektar
  Status : Gül isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Bulunduğu yer: Yokluk Aleminden
  Mesajlar: 2.373
  Gül seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0

  İman;aslolan iman Allah cc iman da gizli değilmidir?Allah'a iman edince kul otomatikman da Onun gönderdiği kitaplarına,içindeki emir ve yasaklara,peygamberlerine,tüm şartlarına iman etmiş oluyor.

  Allah imanlarımızı kemale erdirsin inş.

  Maş kardeşimDevam inş.

 10. #10
  Status : Mütefekkir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jun 2008
  Mesajlar: 2.008
  Mütefekkir yakında ünlü olacak Mütefekkir yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0  güzel özetlemişsin kardeşim

  ama insanlar seçmeci olmuş.a inanıyor, peygamberi postacı görüyor

  peygambere inanıyor,kurana takmıyor.falan filan

  ayaklarımızı sabit kılsın

  razı olsun kardeşim
  .
  Dil'im Eleştirdi,Kalbim sus dedi.
  Kalb'im Eleştirdi Dil'im sus dedi
  Bilmem ki Mütefekkir;
  Nasıl edeceğiz ,İkisini Bir.
  .

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz YokSEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.