Adem, Havva, Yılan Ve İblis'in Yere İndirilmeleri


1. Adem (A.S.)'İn İndirildiği Yer:


Allah Hz. Adem'i gökten yere indirince O'nu Hind toprağına (bazı rivayetlerde Hind toprağındaki Dehna'ya) bırakmıştır. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Hz.Ali Hind toprağı hakkında şunları söylemiştir: Yeryüzünde en ziyade hoş kokan yer Hind toprağıdır. Çünkü Adem oraya İndiği için O'nun Cennet'ten getirdiği hoş koku Hind'in ağaçlarına yapışmıştır. Hz. Adem'in yine Hind toprağında bulu*nan Bûz dağına veya Serendib adasına veya Serendib yakınındaki Neud'a indiril*diği de söylenir. [65]2. Havva'nın İndirildiği Yen


Havva Cidde (Cüdde)'ye indirildi. Adem O'nu arayarak Arabistan'a geldi. On*lar biribirleriyle buluştular. Havva Adem'e orada yaklaşmış olduğu için buluştuk*ları yere Müzdelife adı verildi. [66]3. Yılanın İndirildiği Yer:


Yılan İsfahan'a indirildi (bazı rivayetlerde yılanın bir sahraya ve Nusaybin'e ve*ya Beysan'a veya Sicistan'a indirildiği yolunda da kayıtlara rastlanmaktadır) [67].4. İblis'in İndirildiği Yer:


İblis, Meysan adında bir yere indirildi (El-Übülle isminde bir-yerden de bahse*dilmektedir).

Bazı kaynaklarda İblis'in Cennet'e girebilmek için Tavus kuşu ile dostluk kur*duğu ve Cennet'e girişte kendisine yardım ettiği yolunda da rivayetler vardır. Bu hareketinden dolayı tavus da Cennet'ten sürülmüş ve Babil Ülkesine indirilmiştir (Sa'Iebi, Arais, s. 20).

Hz. Adem, eşi Havva, yılan, tavus ve İblis'in indirilmiş oldukları yerlerin neresi olduğunu açıklama yolunda kitaplara bir çok isim geçmiştir. Bunların hemen hiç birinin mesnedi yoktur. Bunları uzun boylu sayıp dökmek gereksizdir. Konuya ait rivayetler tamamen israiliyyattan ibarettir, İbn Kesir'in dediği gibi bunlar Karanlı*ğa taş atmak, delilsiz ve mesnetsiz konuşmaktan başka bir şey değildir[68].

Taberi'nin Tarih'inde(I/l, 164) şunları okumaktayız: Kitap Ehli'ne gelince, on*lar Adem'in Hind toprağındaki Vasim adını taşıyan dağa indirildiğini, bu dağın Dehnec ile Mindel arasındaki Behil ovası yanında bulunduğunu söylerler. Dehnec ile Mindel iki şehirdir. Onlar Havva'nın Mekke toprağındaki Cidde'ye indirilmiş olduğunu anarlar. Diğerleri, Adem'in Serendib'de Bûz adını taşıyan dağa, Hav*va'nın Mekke toprağındaki Cidde'ye, İblis'in Meysan'a, yılanın İsfahan'a indirildi*ğini söylerler. Diğer bir rivayete göre de yılan bir sahraya, İblis Übüll denizi (Acem körfezi) sahiline indirilmiştir. Fakat bunların indirildikleri yerler, ancak delil olabi*lecek bir haberle doğru olarak isbat edilebilir. Bu hususta böyle bir haber riakledilmiş değildir.[69]